CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) SA
Affiliated members
Nicole SCHUTZBIER
Bo WANG
Rong ZHAO